ØkonomiNyt nr. 2

juli 2018 – Du kan downloade en PDF version her

1. Nye versioner af formularerne til revisorerklæringer og vejledninger:
Vi gør opmærksom på de nye, fra nu af gældende versioner af formularerne til revisorerklæringer og vejledninger, som I kan downloade her (version 6, juli 2018).

Foruden redaktionelle ændringer har vi som følge af omstillingen af de organisatoriske procedurer til det elektroniske dataudvekslingssystem ELMOS foretaget justeringer enkelte steder.

De indholdsmæssige ændringer vil blive gennemgået i punkterne nedenfor.

Vi gør opmærksom på, at formularerne til revisorerklæringerne fortsat skal hentes på hjemmesiden, også efter at ELMOS er blevet indført. Da Interreg-administrationen løbende tilpasser sine skemaer og formularer til nye krav, er det meget vigtigt, at I tjekker på programmets hjemmeside, om det er den aktuelle version, I sidder med, før I begynder at udfylde eventuelle formularer. Brug af gamle blanketter fører i reglen til efterbehandling og dermed forsinkede udbetalinger af tilskuddet.

2. Oplysninger fra leadpartneraftalen i revisorerklæringen:
Hidtil skulle både datoen for leadpartneraftalen og også datoen for godkendelsesskrivelsen nævnes, hvis der var indsendt ændringsansøgning. Med henblik på sådanne suppleringer eller ændringer (f.eks. budgetændringer) skal der nu henvises til den aktuelle ansøgningsversion i ELMOS med angivelse af versionsnummer og dato. Disse oplysninger er med til at sikre, at projektet, FLC og Interreg-administrationen arbejder med de samme grundlag. Når I har logget jer på ELMOS, finder I de nødvendige oplysninger på dashboardet under “Projektdaten/Projektinformationer”.

3. Kontroller på stedet udført af first level-revisorerne:

a. Planlagt kontrolperiode

Som revisor for en projektpartner indgår det som en obligatorisk opgave at gennemføre en kontrol på stedet i henhold til artikel 125, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013. I afsnittet ‘Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet’ i revisorerklæringen for projektpartnerne forventes der angivet en dato for, hvornår revisor har udført denne opgave. Hvis der for projektet endnu ikke er gennemført en kontrol på stedet hos projektpartneren, skal der i det pågældende afsnit suppleres med oplysninger om tidspunktet for den kontrol, der skal foretages. Der skal her angives en nøjagtig periode på maksimalt 6 måneder, f.eks. 1. halvår 2019. Den angivne tidsramme skal overholdes. Perioden kan kun forskydes i begrundede undtagelsestilfælde.

Derudover skal tidspunktet for kontrollen på stedet ligge nogenlunde midtvejs i projektperioden, eller for projekter der mindst løber 3 år senest i forbindelse med den anden årsrapport. Dette skyldes, at projektet på det tidspunkt vil være fysisk og økonomisk godt undervejs, men endnu ikke afsluttet.

b. Revisionens omfang

Kontrollerne på stedet skal gennemføres under den fornødne hensyntagen til støttens størrelse og risikoen. Med hensyn til omfanget af kontrollen er oplysningerne i vejledningen om revisionens indhold blevet konkretiseret.

Som led i kontrollen på stedet kontrolleres især, at:

  • de angivne arbejdspladser hos projektpartneren rent faktisk eksisterer (NYT);
  • de medfinansierede produkter og tjenesteydelser er blevet leveret hhv. udført, og at de udgifter, som støttemodtagerne har anmeldt, er blevet betalt;
  • udgifterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, det operationelle program og opfylder betingelserne for støtte til operationen;
  • der kan udelukkes dobbeltfinansiering navnlig i de tilfælde, hvor en projektpartner deltager i flere projekter (NYT).

Med hensyn til udvælgelsen af de udgiftsposter, der skal revideres, følger revisorerne de generelle revisionsstandarder.

c. Dokumentation

Vi skal derudover gøre opmærksom på dokumentationspligterne i forhold til kontrollerne på stedet. Det er meget vigtigt, at der bliver udarbejdet underskrevet dokumentation af de udførte kontroller i tilfælde af senere kontroller. I skal i den forbindelse særligt protokollere tidspunktet for revisionen, de reviderede beløb og resultaterne af kontrollen samt konstaterede fejl. Eventuelle uregelmæssigheder skal beskrives detaljeret.

I tilfælde af uregelmæssigheder skal revisor uopfordret informere forvaltningsmyndigheden og fremsende revisionsresultaterne til denne.

4. Nyt bilag til revisorerklæringen for det samlede projekt:
Ifølge EU-Kommissionens krav er de oplysninger, der er lagt ind i dataudvekslingssystemet, af betydning for programmet. Derfor danner tallene i vores dataudvekslingssystem ELMOS grundlag for revisorerklæringen for det samlede projekt.

Før ELMOS var det den af leadpartner udfyldte og underskrevne regnskabsformular, der var grundlaget for revisorerklæringen for det samlede projekt. Nu indgår det regnskab, der skal revideres, som en del af den aktuelle årsrapport eller en statusrapport i rapporteringssystemet i ELMOS.

Dette regnskab i ELMOS, der ligger til grund for first level-kontrollen, dokumenteres ved oprettelse af et pdf-dokument, som first level-revisoren skal vedlægge revisorerklæringen for det samlede projekt som bilag. Dette er vigtigt, da udbetalingsanmodningen først indsendes i ELMOS, når revisorerklæringen for det samlede projekt foreligger.

For at danne regnskabet, skal I oprette et PDF-dokument af rapporten i ELMOS. Åbn rapporten, opret et PDF-dokument, hvis det ikke er oprettet endnu (ved at klikke på “Erstellen/Opret” under faneblad 0. “Einleitung/Indledning”), og download så rapporten ved at klikke på knappen “Herunterladen/Download”. I ELMOS-manualen kan I finde udførlig information om, hvordan I arbejder med ELMOS. Manualen kan downloades her.

Bemærk, at dette bilag kun vedrører revisorerklæringen for det samlede projekt. Revisorerklæringerne for de enkelte projektpartnere kræver ikke bilag.

Projekternes økonomiansvarlige skal være opmærksomme på, at regnskabet bør foretages straks i ELMOS, når revisorerklæringerne for de enkelte projektpartnere foreligger, da revisoren for det samlede projekt ellers ikke vil kunne foretage revision grundet manglende revisionsgrundlag. Det er også vigtigt at huske på, at revisoren skal have sin egen ELMOS-adgang for at kunne udføre revisionen.

5. Inddragelse af first level-revisorerne i tilfælde af en second level-kontrol:
Erfaringerne fra tidligere revisionsforløb har vist, at det er hensigtsmæssigt også at inddrage first level-revisorerne i tilfælde af en second level-kontrol, dvs. informere dem om, at der bliver udført revision, samt kontakte dem vedrørende specifikke spørgsmål.

Second level-kontrollen er den overordnede kontrol af Interreg-programmet, og resultaterne heraf indberettes til EU-Kommissionen. For hver udbetalingsperiode udvælges de projekter og partnere stikprøvevis, som skal revideres. Som projektpartnere er I forpligtet til at medvirke til second level-kontrollen og stille de nødvendige dokumenter til rådighed for revisorerne. Især hvis second level-revisorerne måtte have spørgsmål, kan first level-revisorerne hjælpe til med at forklare fakta og bidrage til afklaring af eventuelle misforståelser tidligt i forløbet. På den måde kan det sikres, at der ikke bliver lagt ugunstige revisionsresultater til grund, som beror på fejl eller misforståelser.

6. Overholdelse af fristerne for indsendelse af udbetalingsanmodninger:
Vi vil gerne minde om, at det er i jeres egen interesse at overholde de frister for udbetalingsanmodninger, som vi har fastsat.

Derved kan I medvirke aktivt til, at tilskuddet bliver udbetalt så hurtigt som muligt, efter at anmodningen har gennemgået den interne kontrolproces. Indsendes anmodningen for sent, må I indstille jer på, at udbetalingen bliver forsinket.

7. Projektpartnernes valg af revisor:
Hvad udgifterne til revision angår, skal vi gøre opmærksom på, at I ikke er forpligtet til at vælge det billigste af flere tilbud. I forbindelse med gennemgangen af forskellige tilbud bør I iagttage princippet om økonomisk forsvarlighed. Det betyder for jeres konkrete valg, at det tilbud, I beslutter jer for, lægger op til, at der kan foretages en forsvarlig revision på de tilbudte økonomiske vilkår.

En solid revision er især i jeres interesse ud fra det aspekt, at eventuelle fejl derved kan undgås eller blive opdaget og udbedret. På den måde kan ugunstige second level-revisionsresultater (f.eks. at bestemte udgifter efterfølgende erklæres ikke støtteberettigede) og/eller nødvendig efterbehandling i det videre forløb undgås.

8. Rapportoprettelse i ELMOS:
I bedes tage højde for, at rapporter fremover skal oprettes af Interreg-administrationen i ELMOS forud for jeres benyttelse. Hvis jeres projekt planlægger en statusrapport eller en udbetaling til den 30. september, skal I henvende jer i god tid til jeres sagsbehandler, som så kan oprette en rapport. I forbindelse med den obligatoriske afrapportering til den 15. februar oprettes alle rapporter automatisk og i god tid.