loader image

DET NYE PROGRAM: INTERREG DEUTSCHLAND-DANMARK 2021-2027


Fantastisk nyt: Vi, dvs. politikerne, administrationen og programregionens aktører, har efterhånden arbejdet på forberedelserne til det fremtidige dansk-tyske Interreg6A-program i flere måneder. Nu kan vi endelig med sikkerhed melde ud, at det eksisterende succesfulde samarbejde vil blive videreført i det nye program – Interreg Deutschland-Danmark 2021-2027!

NYHEDER FRA BRUXELLES

Forhandlingerne om alle samhørighedspolitiske instrumenter kunne afsluttes med årets udgang 2020 efter den længe ventede politiske enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om Kommissionens forordningsudkast for 2021-2027. Nu mangler blot den formelle vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets endelige tekster. Det ventes at ske i sommeren 2021.

INDLEDNING – DE FØRSTE SKRIDT

Den 29. maj 2018 offentliggjorde Europa-Kommissionen sine forslag til udformningen af samhørighedspolitikken for den kommende støtteperiode 2021-2027. Forslaget til den nye forordning om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) indgår i Kommissionens samlede initiativpakke. P.t. forhandler EU’s medlemsstater om udformningen af et retsgrundlag for den kommende samhørighedspolitik, herunder Interreg. Se nedenstående website for oplysninger om den aktuelle status for trepartsforhandlingerne på EU-niveau, hvad angår den kommende retlige ramme og samhørighedspolitikkens budget, herunder Interreg. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027

Programpartnerne i ‘Interreg Deutschland-Danmark’ vedtog allerede på et møde i Sønderborg den 17. september 2019 en fælles erklæring. Denne erklæring danner grundlaget for arbejdet med det nye Interreg6A-program. Programpartnerne kunne efterfølgende sikre finansieringen til programmets forberedelse ved at indhente beslutninger fra de relevante organer.

Region Sjælland og Region Syddanmark på dansk side og byerne Flensburg, Kiel, Lübeck og Neumünster samt kredsene Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Plön og Ostholstein på tysk side deltager som programpartnere. Erhvervsstyrelsen deltager som associeret medlem. Delstaten Schleswig-Holstein deltager i forberedelserne til programmet.

PROGRAMMERINGENS OPBYGNING OG ANSVARSOMRÅDER

Flere arbejdsgrupper og organer er med til at forberede det nye Interreg-program. Dette kaldes “programmeringen”. Forskellige aktører følger således den transparente proces, yder gensidig hjælp og træffer vigtige beslutninger.

Styregruppen udgør det øverste programmeringsorgan. Gruppen følger udviklingen og træffer formelle beslutninger vedrørende det kommende programs indhold. her finder du en liste over styregruppens medlemmer.

En af styregruppens kerneopgaver er blandt andet udvælgelsen af de kommende tematiske prioriteter for det grænseoverskridende samarbejde og tildelingen af midler til de enkelte prioriteter.

Se afsnittet „Andre nyheder“ for oplysninger om møderne i styregruppen og andre udvalgte emner.

Gruppefoto af styregruppen

Arbejdsgruppen med ansvar for programmeringen består af medarbejdere fra Interreg-sekretariatet og forvaltningsmyndigheden. Arbejdsgruppen har ansvaret for at udarbejde et programudkast og udarbejder løbende beslutningsforslag til styregruppen.

PROJEKT- OG TIDSPLAN FOR PROGRAMMERINGEN

Programmeringsarbejdet er vejen til målet og ikke målet i sig selv. Vi stræber efter et effektivt og på samme tid transparent programmeringsforløb. Det er grunden til, at vi løbende inddrager Interreg-forvaltningen, centrale politikere, projektaktører og borgerne. Arbejdsgruppen arbejder intenst på at evaluere den aktuelle støtteperiode, indhente og behandle input fra andre programmer, projektaktører og samarbejdspartnere for at kunne implementere eventuelle handlingsanbefalinger i det nye Interreg6A-program. Arbejdsgruppen sigter i den forbindelse til stadighed efter et nyt Interreg6A-program, der så vidt muligt er endnu bedre, mere effektivt og nemmere at gå til for alle involverede. Derfor spiller emnet afbureaukratisering en central rolle i programmeringsprocessen.

Nedenfor følger den overordnede og foreløbige projekt- og tidsplan for programmeringen. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i udkastene til forordning og EU’s finansielle ramme, og planen vil blive tilpasset, når dette er nødvendigt:

 • Juli/august 2020: Gennemførelse af en temaanalyse (ekstern udbyder).

  Elementer i temaanalysen:
  1) Analyse af funktionaliteten af den eksisterende programgeografi med erfaringer fra det aktuelle program Interreg Deutschland-Danmark 2014-2020, 2) Analyse af fælles kompetencer/styrker og udfordringer for at kunne udvælge centrale emner med stor betydning for programregionen, 3) Forslag af politiske målsætninger for det nye program Interreg Deutschland-Danmark 2021-2027

Du kan læse slutrapporten til temaanalysen ved at klikke HER.

 • Oktober 2020: Gennemførelse og behandling af diverse rundspørger, konkret udveksling med andre Interreg-programmer. Udtalelser om og input til det videre arbejde.
 • 19.-20. januar 2021: Afholdelse af fire virtuelle stakeholder-workshopper. Sammen med centrale aktører (stakeholder) fra Danmark og Tyskland har vi drøftet det indhold og de temaer, som er af stor relevans for vores region og som skal bringe de to lande endnu tættere sammen.  De repræsentative aktører fra vores programregion blev inviteret til forskellige tematiske workshopper for at klarlægge input til den endelige udvælgelse af temaerne.

  1. workshop ”et mere intelligent Europa”:
  Hvordan kan grænseregionalt samarbejde fremme innovation og herigennem styrke programregionens innovationskapacitet og –færdigheder
  2. workshop ”et grønnere Europa”: Hvordan kan vi fremme grøn omstilling og klimatilpasninger ved at udnytte programregionens ressourcer og kompetencer?
  3. workshop ”et mere socialt Europa”: Hvordan kan vi styrke livskvaliteten og samhørigheden i programregionen gennem grænseoverskridende samarbejde?
  4. workshop ”bedre Interreg-governance”: Hvad kan der gøres for at nedbryde barrierer for det grænseoverskridende samarbejde? Hvilken slags strategisk samarbejde kan understøtte dette, og hvordan kan projekter blive mere effektive i forhold til at afdække mulige barrierer?

Thomas Waldner, Annegret Bötel og Leif Jakobsen

Vi vil gerne sige mange tak til alle deltagerne for deres konstruktive bidrag.

 • Februar 2021: Prioriteterne for og temaerne til den nye støtteperiode er blevet valgt.
 • 14 april – 14 juni 2021: Gennemførelse af en strategisk miljøvurdering til det nye program. Den strategiske miljøvurdering (SUP) foretages i et samarbejde mellem danske myndigheder og på tysk side Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Miljøvurderingen påpeger de forventelige følger af det nye Interreg-program.
 • 21 april 2021: På mødet i styregruppen blev temaerne og strukturen til det fremtidige Interreg-program fastlagt.
 • 26 april – 26 maj 2021: Gennemførelse af en offentlig høring. Det nye program Interreg Deutschland-Danmark tager udgangspunkt i mange forskellige menneskers viden, fagspecifikke viden og erfaringer. Vi ønsker at give borgerne i Danmark og Tyskland mulighed for at give deres holdninger og ønsker til det nye program til kende gennem en offentlig høring. Vi vil når den tid kommer informere yderligere om den offentlige høring på følgende side – LINK
 • 17 juni 2021: Næste møde i styregruppen
 • Sommer 2021: Det nye samarbejdsprogram fremlægges for Europa-Kommissionen med henblik på endelig godkendelse.
 • Ultimo 2021: Endelig godkendelse af samarbejdsprogrammet Interreg Deutschland-Danmark 2021-2027.
 • Forår 2022: Første ansøgningsfrist i den nye støtteperiode.

DE NÆSTE SKRIDT

De næste store milepæle er gennemførelsen af den strategiske miljøvurdering, der er obligatorisk inden for rammerne af samarbejdsprogrammet, og det næste møde i styregruppen i juni.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til programmeringsprocessen eller det nye Interreg6A-program? Kontakt Lewe Kuhn, projektleder i Interreg-sekretariatet (lek@rsyd.dk), eller Antje Hellwig, projektleder ved forvaltningsmyndigheden (antje.hellwig@ib-sh.de).

ANDRE NYHEDER

I fællesskab skaber vi et nyt dansk-tysk Interreg-program

Det var uvant og anderledes, men det blev alligevel en succes, da vi gennemførte fire virtuelle stakeholder-workshops. Centrale aktører fra de forskellige områder, eksempelvis turisme, sundhed, arbejdsmarked, kultur og klimaforandringer deltog. Sammen med disse centrale aktører fra Danmark og Tyskland drøftede vi det indhold og de temaer, som er af stor relevans for vores region.

Temaanalyse Interreg 6A

Vi har brugt sommermånederne i 2020 til meget intensivt at forberede det fremtidige Interreg 6A-program.

Den vigtigste milepæl var temaanalysen fra den eksterne rådgiver, hvor udfordringer, styrker og udviklingspotentiale for programregionen blev undersøgt. Med udgangspunkt i denne analyse udvikler rådgiverne nu temaer og prioriteter for den nye støtteperiode, men ikke alene. Styregruppen, som består af repræsentanter fra programpartnerne, havde den 23. september 2020 lejlighed til at vurdere resultaterne af temaanalysen.

En ny Interreg-periode nærmer sig

Det aktuelle dansk-tyske Interreg-program lakker langsomt mod enden, selvom der dog stadig vil gennemføres projekter i Interreg 5A indtil midten af 2023, som også ledsages af administrationen.

Men allerede fra 2021 kan en ny dansk-tysk støtteperiode (Interreg 6A) begynde. Vi arbejder intensivt på at realisere et nyt program og fortsætte det stærke samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Regulativerne fra Bruxelles er ikke færdige endnu.

Interreg 6A – Hvordan fortsætter det efter 2020?

Et nyt dansk-tysk program – Interreg 6A – kan starte fra 2021 og er efter de mange succesfulde projekter ønsket fra alle sider. Vigtige beslutninger, der vedrører Interregs forordninger og finansielle ramme, skal først træffes i Bruxelles.

Vi kan dog meddele, at Interreg-udvalget har truffet en beslutning om, at Interreg-sekretariatet og forvaltningsmyndigheden har fået til opgave at forberede den nye støtteperiode.