loader image

De nye emner og de mange muligheder


Vi støtter “en innovativ region”

Arbejder du inden for forskning og innovation? Så er du kommet til det rette sted:

Innovationer er nøglen til økonomisk vækst og virksomhedernes konkurrenceevne på det globale marked. Innovation og forskning er vigtige drivkræfter for regional udvikling, vækst og beskæftigelse og er derfor af stor betydning for vores dansk-tyske region.

Prioriteten “en innovativ region” handler om anvendelsesorienteret forskning – med deltagelse af virksomheder (især SMV’er) – samt om udvikling og udvidelse af forsknings- og innovationskapaciteten og indførelse af avancerede teknologier. Målrettede innovationer – f.eks. inden for biovidenskab og velfærdsteknologi, robotteknologi og automatisering – skal støttes, så der kan ydes yderligere bidrag til at styrke F&U-aktiviteterne, væksten og en endnu bedre udnyttelse af forskningsresultaterne i vores region. Målet er imidlertid at styrke udviklingssamarbejdet mellem private og offentlige aktører yderligere og strategisk at sammenkoble eksisterende klynger og netværk.


Vi støtter “en grøn region”

Arbejder du inden for vedvarende energi, cirkulær økonomi eller beskæftiger du dig med konsekvenserne af klimaændringerne? Så er du kommet til det rette sted:

På baggrund af klimaændringerne er det af afgørende betydning for vores fælles fremtid at gå over til miljøvenlige løsninger – den grønne omstilling. Klimaændringer kender ingen grænser. Det er derfor i sig selv en grænseoverskridende udfordring, som berører alle mennesker i den dansk-tyske region – og udenfor – på lige fod.

For at understrege betydningen af “en grøn region” er prioriteten bevidst holdt meget bredt. Der kan ydes støtte til projekter på følgende områder:

a) Udvikling af intelligente energisystemer, -net og -lagring uden for det transeuropæiske energinet (TEN-E)

b) fremme tilpasning til klimaforandringer, forebyggelse af katastroferisici og modstandsdygtighed under hensyntagen til økosystembaserede tilgange

c) fremme overgangen til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi

I den dansk-tyske region er andelen af vedvarende energi stigende. Der er allerede blevet udviklet mange teknologiske løsninger, og aktører i regionen har opnået en førende rolle inden for vedvarende energi. Dette relevante arbejde og de eksisterende samarbejder og strukturer skal videreudvikles og udbygges.

Målet er at udvikle fælles grænseoverskridende og efterspørgselsorienterede løsninger på udfordringerne i forbindelse med klimaforandringerne for at udvikle den dansk-tyske grænseregion til en klimarobust region.

Dette omfatter også en ressourceeffektiv økonomi og en langsigtet reduktion af affald. Nye Interreg-projekter kan bidrage til en overgang til mere ressourceeffektivitet og en cirkulær økonomi i regionen.


Vi støtter “en attraktiv region 

Arbejder du inden for uddannelsesområdet?
Eller beskæftiger du dig med emner som kultur eller turisme? Så er du kommet til det rette sted:

Hovedmålet med prioriteten “en attraktiv region” er at udvikle bedre betingelser for en god livskvalitet. Uddannelse af høj kvalitet og attraktive muligheder for livslang læring er ikke blot basen for personlig udvikling, men er også en væsentlig forudsætning for en velfungerende økonomi og en regions innovative styrke. Derudover bidrager et spændende kulturtilbud og bæredygtig turisme, der samtidig udnytter og beskytter regionens kulturelle og naturlige rigdom, også i høj grad til regionens tiltrækningskraft for turister og lokale, og har længe været en vigtig drivkraft og økonomisk faktor i den dansk-tyske region. Temaerne er et vigtigt grundlag for en god livskvalitet.

Følgende emner fremmes specifikt under prioriteten “en attraktiv region”:

  • uddannelse: Forbedre lige adgang til inklusive kvalitetstjenester inden for uddannelse og livslang læring gennem udvikling af tilgængelig infrastruktur, herunder ved at fremme robusthed med henblik på fjern- og onlineuddannelse

  • kultur og bæredygtig turisme: Styrke kulturens og den bæredygtige turismes rolle i økonomisk udvikling, social inklusion og social innovation

Vi støtter “en funktionel region”

For at fremme “en funktionel region” skal den strategiske og institutionelle kapacitet samt rammebetingelserne for grænseoverskridende samarbejde forbedres og hindringerne fjernes. Rammevilkårene omfatter love og regler, kultur og traditioner eller ganske enkelt mangel på grænseoverskridende bevidsthed, information, viden og interesse.

Nedbrydning af barrierer og forbedring af rammebetingelserne for grænseoverskridende samarbejde skal opnås inden for rammerne af to temaer/specifikke mål:

  • Styrket effektivitet for offentlige forvaltninger ved at fremme deres samarbejde på det juridiske og forvaltningsmæssige område og samarbejdet mellem borgere på den ene side og institutionerne på den anden side for at fjerne juridiske og andre barrierer i grænseregioner

  • Etablering af fælles tillid, især ved at give tilskyndelse til people-to-people-aktiviteter

Borgerprojekter skal bl.a. også bidrage til at nedbryde grænserne i folks bevidsthed og skabe en bevidsthed om den fælles identitet i regionen samt en større interkulturel forståelse. Tilsammen giver de to specifikke mål en bred tilgang til forbedring af det grænseoverskridende samarbejde i den dansk-tyske region ved at kombinere forskellige niveauer, aspekter og perspektiver af dette mangesidede emne.