loader image

Interreg Deutschland-Danmark databeskyttelsesinformation

Vores behandling af oplysninger om dig og dine rettigheder ‚Äď information i henhold til artikel 13, 14 og 21 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)
Denne databeskyttelsesinformation beskriver vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne.

Programmet Interreg Deutschland-Danmarks forvaltningsmyndighed er placeret ved Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH). Derfor er det f√łlgende informationer om IB.SH, der her er g√¶ldende.

1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen, og hvem kan jeg henvende mig til?

Ansvarligt organ:
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Fleethörn 29-31
24103 Kiel

Telefon: +49 (0)431-9905-0
Fax: +49 (0)431-9905-3383
E-mail: info@ib-sh.de

Databeskyttelsesrådgiver
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Datenschutzbeauftragter
Fleethörn 29-31
24103 Kiel

Telefon: +49 (0)431-9905-3040
Fax: +49 (0)431-9905-3048
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ib-sh.de

2. Hvilke kilder og oplysninger g√łr vi brug af?

Vi behandler de personoplysninger, vi modtager fra dig inden for rammerne af st√łtteprocedurer, som er underlagt IB.SH‚Äôs ansvarsomr√•de, og inden for rammerne af vores kontrakt- og forretningsforhold. Derudover behandler vi ‚Äď n√•r dette er n√łdvendigt for at kunne udf√łre vores arbejde ‚Äď personoplysninger, som vi lovligt m√•tte modtage fra andre kreditinstitutter (f.eks. i forbindelse med l√•n i en kooperationskontekst), myndigheder eller andre tredjeparter (f.eks. SCHUFA, Creditreform, POLYDATEX) (eksempelvis i tilf√¶lde af p√•bud eller opfyldelsen af aftaler eller som f√łlge af dit samtykke). Endvidere behandler vi personoplysninger, som vi lovligt har indhentet fra offentligt tilg√¶ngelige kilder (f.eks. fortegnelser over debitorer, grundb√łger, handels- og foreningsregistre, pressen, medierne) og er berettiget til at behandle.

Alt efter omstændighederne behandler vi nedenstående personoplysninger:

 • relevante personspecifikke identificeringsoplysninger, f.eks. for- og efternavn, adresse og andre kontaktoplysninger s√•som e-mailadresse, telefonnummer, f√łdselsdato og -sted samt nationalitet, legitimationsoplysninger (f.eks. pasnummer) og autentificeringsoplysninger (f.eks. underskriftspr√łve),
 • ordre- og oms√¶tningsoplysninger, f.eks. fast bankforbindelse, kontonummer eller IBAN-nummer (betalingsordre), oplysninger relateret til opfyldelsen af vores aftalem√¶ssige forpligtelser (f.eks. oms√¶tningsoplysninger ved betalingsprocedurer),
 • oplysninger om din √łkonomiske situation, f.eks. indt√¶gtstyper og -bel√łb, oplysninger om kreditv√¶rdighed, score-/ratingoplysninger, (vurderet) v√¶rdi af din faste ejendom eller andre formuegenstande, aktivernes oprindelse, data fra kreditoplysningsbureauer, l√łnafregninger, restancer,
 • sociodemografiske oplysninger, f.eks. civilstatus og oplysninger om den famili√¶re situation, personantal i husholdningen og samlet indkomst,
 • oplysninger om dine interesser og √łnsker, som du har informeret os om, f.eks. via vores kundedialog eller vores websted, reklame- og salgsoplysninger (herunder annonceringsscore), dokumentationsoplysninger (f.eks. r√•dgivningsprotokol), registeroplysninger,
 • oplysninger om din adf√¶rd p√• internettet og dine onlinepr√¶ferencer, f.eks. oplysninger om din brug af vores udbudte medier (f.eks. tidspunktet for bes√łget p√• vores websted, apps eller nyhedsbrev, vores sider eller indl√¶g, der er blevet klikket p√•).

Derudover behandler vi om n√łdvendigt personoplysninger, der er sammenlignelige med de ovenst√•ende, inden for specifikke kategorier (‚ÄĚf√łlsomme oplysninger‚ÄĚ). Disse omfatter eksempelvis oplysninger om din sundhed (f.eks. sv√¶re handicap), oprindelse, politiske overbevisning eller medlemskab af fagforbund eller oplysninger om mindre√•rige eller b√łrn. Vi indsamler udelukkende f√łlsomme oplysninger, n√•r dette kr√¶ves af os i henhold til loven, og/eller for at kunne gennemf√łre st√łtteforanstaltningerne, i forhold til produkterne og tjenesteydelserne eller aftalen.

3. Hvad er formålet med vores databehandling (behandlingsformål), og hvilket retsgrundlag ligger til grund for behandlingen?

Vi g√łr brug af dine oplysninger for at g√łre det muligt for dig at modtage st√łtte fra os og udnytte vores produkter og tjenesteydelser og behandler personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i den europ√¶iske generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), den tyske databeskyttelseslov (BDSG) og Schleswig-Holsteins databeskyttelseslov (LDSG-SH).

3.1 Til varetagelse af opgaverne i samfundets interesse (st√łtteopgaver) og til opfyldelse af aftalem√¶ssige forpligtelser (artikel 6, stk. 1, litra e) og b) i GDPR)

Vi behandler personoplysninger (artikel 4, stk. 2, i GDPR) for at kunne varetage de st√łtteopgaver (f.eks. inden for boligst√łtte), der er nedskrevet i loven om oprettelsen af Investitionsbank Schleswig-Holstein som selvejende organ underlagt offentlig ret (den tyske investeringsbanklov, IBG), for at kunne tildele l√•n eller tilskud samt kunne tr√¶ffe andre st√łtteforanstaltninger (f.eks. kautioner), navnlig for at kunne gennemf√łre vores aftaler eller foranstaltninger forud for aftaleindg√•elsen i samarbejde med dig og udf√łre dine ordrer samt alle n√łdvendige opgaver forbundet med driften og forvaltningen af et kreditinstitut.

Form√•let med databehandlingen afh√¶nger i f√łrste omgang af det konkrete st√łtteprodukt (f.eks. l√•n til finansiering af boliger, tilskud, kautioner, sikkerhedsstillelse, mandat- og forvaltningsaktiviteter, andre kreditter) og kan eksempelvis omfatte behovsanalyser, r√•dgivning, st√łtteaktiviteter, vedligeholdelse af eksisterende kontraktforhold, bogf√łring, indberetningsaktiviteter, risikostyring, reporting, markedsf√łring, kommunikation og sikkerhed samt gennemf√łrelse af transaktioner.

Se de p√•g√¶ldende retningslinjer for st√łtten, st√łttemeddelelser og aftaledokumenter for yderligere oplysninger om form√•let med databehandlingen.

3.2 Inden for rammerne af en interesseafvejning (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR)

S√•fremt det er n√łdvendigt, behandler vi dine oplysninger for at kunne forf√łlge vores eller tredjeparters legitime interesse. Eksempler:

 • konsultation af dataudveksling med kreditoplysningsbureauer (f.eks. SCHUFA, Creditreform, PO-LYDATEX) for at unders√łge risici i forhold til kreditv√¶rdighed eller misligholdelse,
 • kontrol og optimering af procedurer til behovsanalyse og direkte kundekontakt,
 • markeds- og opinionsunders√łgelser eller reklame, medmindre du har gjort indsigelse mod brugen af dine oplysninger,
 • h√•ndh√¶velse af retskrav og forsvar ved retslige tvister,
 • forhindring og opklaring af lovovertr√¶delser,
 • videooverv√•gning til kunde- og medarbejderbeskyttelse,
 • foranstaltninger inden for bygnings- og anl√¶gssikring (f.eks. adgangskontrol),
 • foranstaltninger til h√•ndh√¶velse af ejendomsretten,
 • foranstaltninger til forretningsledelse og videreudvikling af tjenesteydelser og produkter.

3.3 På baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR)

S√•fremt du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke form√•l (f.eks. information om st√łttemuligheder, videregivelse af oplysninger til tredjepart (f.eks. samarbejds- og konsortiumpartnere), indsamling af oplysninger til markedsf√łringsform√•l (f.eks. kundefeedback), bestilling af et nyhedsbrev), er behandlingen som f√łlge af dit samtykke lovlig. Det er til enhver tid muligt at tr√¶kke et samtykke tilbage. Dette g√¶lder ogs√• ved tilbagetr√¶kning af samtykkeerkl√¶ringer, som vi har f√•et fremlagt inden GDPR‚Äôs ikrafttr√¶delse, dvs. f√łr den 25. maj 2018 ‚Äď f.eks. inden for rammerne af en SCHUFA-bestemmelse.

V√¶r opm√¶rksom p√•, at denne tilbagetr√¶kning f√łrst g√¶lder for fremtiden. Behandlinger, der fandt sted f√łr tilbagetr√¶kningstidspunktet, er s√•ledes ikke ber√łrt heraf.

3.4 På baggrund af retlige forpligetlser (artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR)

Som st√łttebank er vi endvidere underlagt en r√¶kke retlige forpligtelser (f.eks. den tyske investeringsbanklov, Schleswig-Holsteins lov om boligst√łtte, den tyske kreditinstitutlov, den tyske lov om hvidvaskning af penge, den tyske lov om v√¶rdipapirhandel, den tyske skattelov) samt myndighedsspecifikke og banktilsynsretlige forpligtelser (f.eks. Den Europ√¶iske Centralbank, Deutsche Bundesbank og Bundesanstalt f√ľr Finanzdienstleistungsaufsicht). Behandlingsform√•lene omfatter blandt andet kreditanalyser, identitetskontrol, forebyggelse af bedrag og hvidvaskning af penge, opfyldelse af skatteretlige kontrol- og indberetningsforpligtelser samt risikovurdering og -styring.

4. Adgang til og videregivelse af oplysninger

Inden for IB.SH videregives dine oplysninger til de organer, der skal bruge disse for at kunne udf√łre de lovbestemte st√łtteaktiviteter samt for at opfylde de aftalem√¶ssige og lovm√¶ssige forpligtelser. Ogs√• de databehandlere (artikel 28 i GDPR), vi m√•tte g√łre brug af, kan f√• videregivet oplysninger til f√łrn√¶vnte form√•l, n√•r vi har sikret os, at disse behandler personoplysningerne i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige forskrifter. Der er navnlig tale om virksomheder inden for tjenesteydelseskategorierne kreditvirksomhed, it, print, telekommunikation, statistik, r√•dgivning og consulting samt salg og markedsf√łring.

I forbindelse med en videregivelse af oplysninger til modtagere uden for IB.SH er det i f√łrste omgang vigtigt at bem√¶rke, at vi er underlagt en tavshedspligt, hvad alle kundespecifikke fakta og vurderinger ang√•r, som vi m√•tte f√• kendskab til (bankhemmelighed). Vi er udelukkende berettiget til at videregive oplysninger, n√•r dette er tilladt i henhold til lovm√¶ssige bestemmelser, du har givet samtykke hertil, og vi har bef√łjelse til at give en oplysning videre.

Under disse forudsætninger kan modtagere af personoplysninger eksempelvis være:

 • offentlige organer og institutioner (f.eks. myndigheder i Schleswig-Holstein, tyske og europ√¶iske myndigheder, Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt f√ľr Finanzdienstleistungsaufsicht, Den Europ√¶iske Banktilsynsmyndighed, Den Europ√¶iske Centralbank, Den Europ√¶iske Investeringsbank, Den Europ√¶iske Investeringsfond, finansielle myndigheder, retsh√•ndh√¶vende myndigheder), s√•fremt der g√¶lder en lovm√¶ssig, tilsynsretlig eller myndighedsforpligtelse,
 • andre institutter inden for kredit- og finansielle tjenesteydelser eller lignende organer, som vi i forbindelse med varetagelsen af forretningsforholdet eller st√łtteaktiviteterne videregiver dine personoplysninger til (f.eks. Kreditanstalt f√ľr Wiederaufbau (KfW), Landwirtschaftliche Rentenbank (LR), kooperations- og korrespondancebanker, kreditoplysningsbureauer).

Andre datamodtagere omfatter eksempelvis organer, for hvilke du har givet samtykke til videregivelsen af oplysninger, eller for hvilke vi fritages fra bankhemmeligheden i henhold til en aftale eller samtykke fra din side.

5. Opbevaringsperiode for oplysningerne

Om n√łdvendigt behandler og opbevarer vi dine personoplysninger i forretningsforholdets eller st√łtteprocedurens l√łbetid. Denne omfatter eksempelvis ogs√• de indledende og afsluttende skridt i forbindelse med en aftale eller st√łtteprocedure. I den forbindelse g√łres der opm√¶rksom p√•, at et retsforhold med os som regel udg√łr et fler√•rigt l√łbende kontraktforhold.

Derudover er vi underlagt forskellige opbevarings- og dokumentationsforpligtelser, blandt andet i henhold til den tyske handelslov (HGB), den tyske lov om skatter og afgifter (AO), den tyske kreditinstitutlov (KWG), den tyske lov om hvidvaskning af penge (GwG) og den tyske lov om v√¶rdipapirhandel (WpHG). De her anf√łrte opbevarings- og dokumentationsfrister lyder p√• to til seks √•r.

Endelig afhænger opbevaringsperioden også af de lovmæssige forældelsesfrister, som generelt er på tre år, f.eks. i henhold til §§ 195 ff. i den tyske civillovbog (BGB), i visse tilfælde dog endda helt op til 30 år.

6. Overdragelse af oplysninger til et tredjeland eller en international organisation

Vi videregiver udelukkende oplysninger til tredjelande (lande uden for Det Europ√¶iske √ėkonomiske Samarbejdsomr√•de (E√ėS)), n√•r dette er n√łdvendigt eller kr√¶ves ved lov (f.eks. skatteretlige indberetningsforpligtelser, andre aktiviteter inden for rammerne af aftaleopfyldelsen), eller du har givet os dit samtykke hertil. Vi oplyser s√¶rskilt om detaljerne, n√•r dette er fastsat i loven.

7. Gældende databeskyttelsesrettigheder

7.1 Ret til indsigt (artikel 15 i GDPR) og ret til berigtigelse (artikel 16 i GDPR)

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler om din person. Hvis oplysningerne ikke (længere) er korrekte, har du ret til at få dem berigtiget. Hvis oplysningerne er ufuldstændige, har du ret til at få dem fuldstændiggjort. Har vi videregivet dine oplysninger til tredjepart, oplyser vi disse tredjeparter om dine rettigheder, når dette er fastsat i loven.

7.2 Ret til sletning af dine personoplysninger (artikel 17 i GDPR)

Du har ret til at f√• dine personoplysninger slettet uden un√łdig forsinkelse, n√•r

 • dine personoplysninger ikke l√¶ngere er n√łdvendige til at opfylde de form√•l, hvortil de blev indsamlet,
 • du tr√¶kker dit samtykke tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen,
 • du g√łr indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som g√•r forud for indsigelsen,
 • dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt,
 • dine personoplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse.

Retten til indsigt og retten til sletning er i givet fald underlagt begrænsninger i henhold til Schleswig-Holsteins databeskyttelseslov (LDSG-SH).

7.3 Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger (artikel 18 i GDPR)

Du har ret til at opnå en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, når

 • rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig i perioden, indtil vi har haft mulighed for at fastsl√•, om personoplysningerne er korrekte,
 • behandlingen er ulovlig, og du i stedet for sletningen anmoder om, at anvendelsen begr√¶nses,
 • vi ikke l√¶ngere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er n√łdvendige, for at et retskrav kan fastl√¶gges, g√łres g√¶ldende eller forsvares,
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger i perioden, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser g√•r forud for dine legitime interesser.

7.4 Ret til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)

Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som du har givet til os, i et elektronisk lagringsformat.

7.5 Ret til at indgive klage (artikel 77 i GDPR, jf. §36 i LDSG-SH)

Du har ret til at indgive klage til databeskyttelsesr√•dgiveren hos IB.SH og den kompetente datatilsynsmyndighed (ULD ‚Äď Unabh√§ngiges Landeszentrum f√ľr Datenschutz Schleswig Holstein, Holstenstra√üe 98, 24103 Kiel, telefon:¬† +49 (0)431-988-1200, fax: +49 (0)431-988-1223, e-mail: mail@datenschutzzentrum.de), hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtr√¶der GDPR.

8. Forpligtelse til at tilvejebringe oplysninger

Inden for rammerne af forretnings- eller st√łtteforholdet med os skal du udelukkende tilvejebringe de personoplysninger, der er n√łdvendige for at kunne etablere, gennemf√łre og afslutte et forretnings- eller st√łtteforhold, eller de personoplysninger, du er forpligtet til at tilvejebringe i henhold til loven. Uden disse oplysninger vil vi generelt ikke kunne bevilge st√łtten, ville skulle afvise en ordre eller ikke l√¶ngere kunne opfylde eller v√¶re n√łdsaget til at oph√¶ve en eksisterende aftale.

Vi er navnlig i henhold til forskrifterne om hvidvaskning af penge forpligtet til at f√• din person identificeret, f.eks. ved hj√¶lp af dit pas, for at etablere et forretningsforhold med os og herved f√• oplysninger om dit navn, dit f√łdselssted, din f√łdselsdato, din nationalitet og din adresse. For at kunne opfylde dette lovkrav skal du i henhold til loven om hvidvaskning af penge stille de n√łdvendige oplysninger og dokumenter til r√•dighed for os og straks underrette os om eventuelle √¶ndringer i l√łbet af forretningsforholdet. Undlader du at stille de n√łdvendige oplysninger og dokumenter til r√•dighed for os, m√• vi ikke indlede eller forts√¶tte det af dig √łnskede forretningsforhold.

9. Ingen automatisk afg√łrelse

Vores afg√łrelse om etablering og gennemf√łrelse af forretnings- eller st√łtteforholdet med dig er ikke underlagt en automatisk afg√łrelse i henhold til artikel 22 i GDPR.

Dine personoplysninger Ret til indsigelse i henhold til artikel 21 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedr√łrer din s√¶rlige situation, at g√łre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret p√• artikel 6, stk. 1, litra e), i GDPR (databehandling i samfundets interesse) og artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR (databehandling p√• grundlag af en interesseafvejning).

Derudover har du ‚Äď uindskr√¶nket og uden foruds√¶tninger ‚Äď ret til at g√łre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik p√• direkte markedsf√łring.

Hvis du g√łr indsigelse, stopper vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi p√•viser v√¶gtige legitime grunde til behandlingen, der g√•r forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er n√łdvendig, for at retskrav kan fastl√¶gges, g√łres g√¶ldende eller forsvares.

Indsigelsen er ikke underlagt formregler og skal sendes til:

Investitionsbank Schleswig-Holstein
Datenschutzbeauftragter
Fleethörn 29-31
24103 Kiel

Fax: 0431-9905-3048
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ib-sh.de