loader image

Interreg Deutschland-Danmark databeskyttelsesinformation

Vores behandling af oplysninger om dig og dine rettigheder – information i henhold til artikel 13, 14 og 21 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)
Denne databeskyttelsesinformation beskriver vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne.

Programmet Interreg Deutschland-Danmarks forvaltningsmyndighed er placeret ved Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH). Derfor er det følgende informationer om IB.SH, der her er gældende.

1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen, og hvem kan jeg henvende mig til?

Ansvarligt organ:
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Fleethörn 29-31
24103 Kiel

Telefon: +49 (0)431-9905-0
Fax: +49 (0)431-9905-3383
E-mail: info@ib-sh.de

Databeskyttelsesrådgiver
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Datenschutzbeauftragter
Fleethörn 29-31
24103 Kiel

Telefon: +49 (0)431-9905-3040
Fax: +49 (0)431-9905-3048
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ib-sh.de

2. Hvilke kilder og oplysninger gør vi brug af?

Vi behandler de personoplysninger, vi modtager fra dig inden for rammerne af støtteprocedurer, som er underlagt IB.SH’s ansvarsområde, og inden for rammerne af vores kontrakt- og forretningsforhold. Derudover behandler vi – når dette er nødvendigt for at kunne udføre vores arbejde – personoplysninger, som vi lovligt måtte modtage fra andre kreditinstitutter (f.eks. i forbindelse med lån i en kooperationskontekst), myndigheder eller andre tredjeparter (f.eks. SCHUFA, Creditreform, POLYDATEX) (eksempelvis i tilfælde af påbud eller opfyldelsen af aftaler eller som følge af dit samtykke). Endvidere behandler vi personoplysninger, som vi lovligt har indhentet fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. fortegnelser over debitorer, grundbøger, handels- og foreningsregistre, pressen, medierne) og er berettiget til at behandle.

Alt efter omstændighederne behandler vi nedenstående personoplysninger:

 • relevante personspecifikke identificeringsoplysninger, f.eks. for- og efternavn, adresse og andre kontaktoplysninger såsom e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og -sted samt nationalitet, legitimationsoplysninger (f.eks. pasnummer) og autentificeringsoplysninger (f.eks. underskriftsprøve),
 • ordre- og omsætningsoplysninger, f.eks. fast bankforbindelse, kontonummer eller IBAN-nummer (betalingsordre), oplysninger relateret til opfyldelsen af vores aftalemæssige forpligtelser (f.eks. omsætningsoplysninger ved betalingsprocedurer),
 • oplysninger om din økonomiske situation, f.eks. indtægtstyper og -beløb, oplysninger om kreditværdighed, score-/ratingoplysninger, (vurderet) værdi af din faste ejendom eller andre formuegenstande, aktivernes oprindelse, data fra kreditoplysningsbureauer, lønafregninger, restancer,
 • sociodemografiske oplysninger, f.eks. civilstatus og oplysninger om den familiære situation, personantal i husholdningen og samlet indkomst,
 • oplysninger om dine interesser og ønsker, som du har informeret os om, f.eks. via vores kundedialog eller vores websted, reklame- og salgsoplysninger (herunder annonceringsscore), dokumentationsoplysninger (f.eks. rådgivningsprotokol), registeroplysninger,
 • oplysninger om din adfærd på internettet og dine onlinepræferencer, f.eks. oplysninger om din brug af vores udbudte medier (f.eks. tidspunktet for besøget på vores websted, apps eller nyhedsbrev, vores sider eller indlæg, der er blevet klikket på).

Derudover behandler vi om nødvendigt personoplysninger, der er sammenlignelige med de ovenstående, inden for specifikke kategorier (”følsomme oplysninger”). Disse omfatter eksempelvis oplysninger om din sundhed (f.eks. svære handicap), oprindelse, politiske overbevisning eller medlemskab af fagforbund eller oplysninger om mindreårige eller børn. Vi indsamler udelukkende følsomme oplysninger, når dette kræves af os i henhold til loven, og/eller for at kunne gennemføre støtteforanstaltningerne, i forhold til produkterne og tjenesteydelserne eller aftalen.

3. Hvad er formålet med vores databehandling (behandlingsformål), og hvilket retsgrundlag ligger til grund for behandlingen?

Vi gør brug af dine oplysninger for at gøre det muligt for dig at modtage støtte fra os og udnytte vores produkter og tjenesteydelser og behandler personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), den tyske databeskyttelseslov (BDSG) og Schleswig-Holsteins databeskyttelseslov (LDSG-SH).

3.1 Til varetagelse af opgaverne i samfundets interesse (støtteopgaver) og til opfyldelse af aftalemæssige forpligtelser (artikel 6, stk. 1, litra e) og b) i GDPR)

Vi behandler personoplysninger (artikel 4, stk. 2, i GDPR) for at kunne varetage de støtteopgaver (f.eks. inden for boligstøtte), der er nedskrevet i loven om oprettelsen af Investitionsbank Schleswig-Holstein som selvejende organ underlagt offentlig ret (den tyske investeringsbanklov, IBG), for at kunne tildele lån eller tilskud samt kunne træffe andre støtteforanstaltninger (f.eks. kautioner), navnlig for at kunne gennemføre vores aftaler eller foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen i samarbejde med dig og udføre dine ordrer samt alle nødvendige opgaver forbundet med driften og forvaltningen af et kreditinstitut.

Formålet med databehandlingen afhænger i første omgang af det konkrete støtteprodukt (f.eks. lån til finansiering af boliger, tilskud, kautioner, sikkerhedsstillelse, mandat- og forvaltningsaktiviteter, andre kreditter) og kan eksempelvis omfatte behovsanalyser, rådgivning, støtteaktiviteter, vedligeholdelse af eksisterende kontraktforhold, bogføring, indberetningsaktiviteter, risikostyring, reporting, markedsføring, kommunikation og sikkerhed samt gennemførelse af transaktioner.

Se de pågældende retningslinjer for støtten, støttemeddelelser og aftaledokumenter for yderligere oplysninger om formålet med databehandlingen.

3.2 Inden for rammerne af en interesseafvejning (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR)

Såfremt det er nødvendigt, behandler vi dine oplysninger for at kunne forfølge vores eller tredjeparters legitime interesse. Eksempler:

 • konsultation af dataudveksling med kreditoplysningsbureauer (f.eks. SCHUFA, Creditreform, PO-LYDATEX) for at undersøge risici i forhold til kreditværdighed eller misligholdelse,
 • kontrol og optimering af procedurer til behovsanalyse og direkte kundekontakt,
 • markeds- og opinionsundersøgelser eller reklame, medmindre du har gjort indsigelse mod brugen af dine oplysninger,
 • håndhævelse af retskrav og forsvar ved retslige tvister,
 • forhindring og opklaring af lovovertrædelser,
 • videoovervågning til kunde- og medarbejderbeskyttelse,
 • foranstaltninger inden for bygnings- og anlægssikring (f.eks. adgangskontrol),
 • foranstaltninger til håndhævelse af ejendomsretten,
 • foranstaltninger til forretningsledelse og videreudvikling af tjenesteydelser og produkter.

3.3 På baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR)

Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (f.eks. information om støttemuligheder, videregivelse af oplysninger til tredjepart (f.eks. samarbejds- og konsortiumpartnere), indsamling af oplysninger til markedsføringsformål (f.eks. kundefeedback), bestilling af et nyhedsbrev), er behandlingen som følge af dit samtykke lovlig. Det er til enhver tid muligt at trække et samtykke tilbage. Dette gælder også ved tilbagetrækning af samtykkeerklæringer, som vi har fået fremlagt inden GDPR’s ikrafttrædelse, dvs. før den 25. maj 2018 – f.eks. inden for rammerne af en SCHUFA-bestemmelse.

Vær opmærksom på, at denne tilbagetrækning først gælder for fremtiden. Behandlinger, der fandt sted før tilbagetrækningstidspunktet, er således ikke berørt heraf.

3.4 På baggrund af retlige forpligetlser (artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR)

Som støttebank er vi endvidere underlagt en række retlige forpligtelser (f.eks. den tyske investeringsbanklov, Schleswig-Holsteins lov om boligstøtte, den tyske kreditinstitutlov, den tyske lov om hvidvaskning af penge, den tyske lov om værdipapirhandel, den tyske skattelov) samt myndighedsspecifikke og banktilsynsretlige forpligtelser (f.eks. Den Europæiske Centralbank, Deutsche Bundesbank og Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Behandlingsformålene omfatter blandt andet kreditanalyser, identitetskontrol, forebyggelse af bedrag og hvidvaskning af penge, opfyldelse af skatteretlige kontrol- og indberetningsforpligtelser samt risikovurdering og -styring.

4. Adgang til og videregivelse af oplysninger

Inden for IB.SH videregives dine oplysninger til de organer, der skal bruge disse for at kunne udføre de lovbestemte støtteaktiviteter samt for at opfylde de aftalemæssige og lovmæssige forpligtelser. Også de databehandlere (artikel 28 i GDPR), vi måtte gøre brug af, kan få videregivet oplysninger til førnævnte formål, når vi har sikret os, at disse behandler personoplysningerne i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige forskrifter. Der er navnlig tale om virksomheder inden for tjenesteydelseskategorierne kreditvirksomhed, it, print, telekommunikation, statistik, rådgivning og consulting samt salg og markedsføring.

I forbindelse med en videregivelse af oplysninger til modtagere uden for IB.SH er det i første omgang vigtigt at bemærke, at vi er underlagt en tavshedspligt, hvad alle kundespecifikke fakta og vurderinger angår, som vi måtte få kendskab til (bankhemmelighed). Vi er udelukkende berettiget til at videregive oplysninger, når dette er tilladt i henhold til lovmæssige bestemmelser, du har givet samtykke hertil, og vi har beføjelse til at give en oplysning videre.

Under disse forudsætninger kan modtagere af personoplysninger eksempelvis være:

 • offentlige organer og institutioner (f.eks. myndigheder i Schleswig-Holstein, tyske og europæiske myndigheder, Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond, finansielle myndigheder, retshåndhævende myndigheder), såfremt der gælder en lovmæssig, tilsynsretlig eller myndighedsforpligtelse,
 • andre institutter inden for kredit- og finansielle tjenesteydelser eller lignende organer, som vi i forbindelse med varetagelsen af forretningsforholdet eller støtteaktiviteterne videregiver dine personoplysninger til (f.eks. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Landwirtschaftliche Rentenbank (LR), kooperations- og korrespondancebanker, kreditoplysningsbureauer).

Andre datamodtagere omfatter eksempelvis organer, for hvilke du har givet samtykke til videregivelsen af oplysninger, eller for hvilke vi fritages fra bankhemmeligheden i henhold til en aftale eller samtykke fra din side.

5. Opbevaringsperiode for oplysningerne

Om nødvendigt behandler og opbevarer vi dine personoplysninger i forretningsforholdets eller støtteprocedurens løbetid. Denne omfatter eksempelvis også de indledende og afsluttende skridt i forbindelse med en aftale eller støtteprocedure. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at et retsforhold med os som regel udgør et flerårigt løbende kontraktforhold.

Derudover er vi underlagt forskellige opbevarings- og dokumentationsforpligtelser, blandt andet i henhold til den tyske handelslov (HGB), den tyske lov om skatter og afgifter (AO), den tyske kreditinstitutlov (KWG), den tyske lov om hvidvaskning af penge (GwG) og den tyske lov om værdipapirhandel (WpHG). De her anførte opbevarings- og dokumentationsfrister lyder på to til seks år.

Endelig afhænger opbevaringsperioden også af de lovmæssige forældelsesfrister, som generelt er på tre år, f.eks. i henhold til §§ 195 ff. i den tyske civillovbog (BGB), i visse tilfælde dog endda helt op til 30 år.

6. Overdragelse af oplysninger til et tredjeland eller en international organisation

Vi videregiver udelukkende oplysninger til tredjelande (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), når dette er nødvendigt eller kræves ved lov (f.eks. skatteretlige indberetningsforpligtelser, andre aktiviteter inden for rammerne af aftaleopfyldelsen), eller du har givet os dit samtykke hertil. Vi oplyser særskilt om detaljerne, når dette er fastsat i loven.

7. Gældende databeskyttelsesrettigheder

7.1 Ret til indsigt (artikel 15 i GDPR) og ret til berigtigelse (artikel 16 i GDPR)

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler om din person. Hvis oplysningerne ikke (længere) er korrekte, har du ret til at få dem berigtiget. Hvis oplysningerne er ufuldstændige, har du ret til at få dem fuldstændiggjort. Har vi videregivet dine oplysninger til tredjepart, oplyser vi disse tredjeparter om dine rettigheder, når dette er fastsat i loven.

7.2 Ret til sletning af dine personoplysninger (artikel 17 i GDPR)

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når

 • dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet,
 • du trækker dit samtykke tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen,
 • du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen,
 • dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt,
 • dine personoplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse.

Retten til indsigt og retten til sletning er i givet fald underlagt begrænsninger i henhold til Schleswig-Holsteins databeskyttelseslov (LDSG-SH).

7.3 Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger (artikel 18 i GDPR)

Du har ret til at opnå en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, når

 • rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig i perioden, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte,
 • behandlingen er ulovlig, og du i stedet for sletningen anmoder om, at anvendelsen begrænses,
 • vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger i perioden, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

7.4 Ret til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)

Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som du har givet til os, i et elektronisk lagringsformat.

7.5 Ret til at indgive klage (artikel 77 i GDPR, jf. §36 i LDSG-SH)

Du har ret til at indgive klage til databeskyttelsesrådgiveren hos IB.SH og den kompetente datatilsynsmyndighed (ULD – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig Holstein, Holstenstraße 98, 24103 Kiel, telefon:  +49 (0)431-988-1200, fax: +49 (0)431-988-1223, e-mail: mail@datenschutzzentrum.de), hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder GDPR.

8. Forpligtelse til at tilvejebringe oplysninger

Inden for rammerne af forretnings- eller støtteforholdet med os skal du udelukkende tilvejebringe de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne etablere, gennemføre og afslutte et forretnings- eller støtteforhold, eller de personoplysninger, du er forpligtet til at tilvejebringe i henhold til loven. Uden disse oplysninger vil vi generelt ikke kunne bevilge støtten, ville skulle afvise en ordre eller ikke længere kunne opfylde eller være nødsaget til at ophæve en eksisterende aftale.

Vi er navnlig i henhold til forskrifterne om hvidvaskning af penge forpligtet til at få din person identificeret, f.eks. ved hjælp af dit pas, for at etablere et forretningsforhold med os og herved få oplysninger om dit navn, dit fødselssted, din fødselsdato, din nationalitet og din adresse. For at kunne opfylde dette lovkrav skal du i henhold til loven om hvidvaskning af penge stille de nødvendige oplysninger og dokumenter til rådighed for os og straks underrette os om eventuelle ændringer i løbet af forretningsforholdet. Undlader du at stille de nødvendige oplysninger og dokumenter til rådighed for os, må vi ikke indlede eller fortsætte det af dig ønskede forretningsforhold.

9. Ingen automatisk afgørelse

Vores afgørelse om etablering og gennemførelse af forretnings- eller støtteforholdet med dig er ikke underlagt en automatisk afgørelse i henhold til artikel 22 i GDPR.

Dine personoplysninger Ret til indsigelse i henhold til artikel 21 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e), i GDPR (databehandling i samfundets interesse) og artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR (databehandling på grundlag af en interesseafvejning).

Derudover har du – uindskrænket og uden forudsætninger – ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse, stopper vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Indsigelsen er ikke underlagt formregler og skal sendes til:

Investitionsbank Schleswig-Holstein
Datenschutzbeauftragter
Fleethörn 29-31
24103 Kiel

Fax: 0431-9905-3048
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ib-sh.de