Prioritet 2 – Bæredygtig udvikling

Prioriteten 2 ”bæredygtig udvikling” vedrører miljø og ressourceoptimering i bred forstand og kan derfor bruges til at behandle en række forskellige temaer.

I denne prioritet kan projekter f.eks. beskæftige sig med nye energieffektive løsninger inden for regionale styrkepositioner som logistik, sundhedsøkonomi m.v., der kan bidrage til at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Den kan støtte strategiske projekter inden for områderne vedvarende energi, energieffektivisering og bæredygtighed.

Ligeledes tillader prioriteten udviklingen af projekter inden for natur- og kulturturisme med særligt fokus på natur- og kulturarven, der kan yde bidrag til styrkelse af bæredygtig turisme i regionen.

Via særligt fokus på miljøbeskyttelse og bæredygtighed kan der med fremtidige Interreg-projekter skabes vigtige synergieffekter inden for turismen, hvorved regionens stærke “brand” på turismeområdet bevares og fremmes. Samlet set øger bæredygtighed og beskyttelse af natur- og kulturarven regionens attraktivitet for både indbyggere og besøgende.

Denne prioritet er opdelt i to mål (A og B):

Forventet resultat A

Udviklede grønne løsninger til optimeret ressourceanvendelse og bedre energiudnyttelse.

Mulige tiltag A

Sammenfattet er det under prioritet 2 muligt at gennemføre følgende aktiviteter:

a) Udvikling af miljøvenlige og øko-innovative løsninger til optimeret udnyttelse af ressourcer og råstoffer
b) Fremme af grænseoverskridende samarbejder med fokus på energioptimering
c) Udvikling og test af bæredygtige og miljøvenlige logistik- og trafikløsninger
d) Styrkelse forretnings- og kommercialiseringspotentialet i nye og eksisterende virksomheder i hele programområdet

Forventet resultat B

Forbedret og øget antal af produkter inden for bæredygtig kultur- og naturturisme.

Mulige tiltag B

Sammenfattet er det under prioritet 2 muligt at gennemføre følgende aktiviteter:

a) Udvikling og implementering af en grænseoverskridende strategi- og handlingsplan for bæredygtig turisme
b) Fremme af turismepotentialet inden for den fælles dansk-tyske kulturarv
c) Fremme af aktiv ferie og maritim turisme