Programorganer

Forvaltningsmyndigheden og Interreg-sekretariatet danner tilsammen Interreg-administrationen og agerer som fælles administrativ enhed med ansvar for programmet Interreg Deutschland-Danmark. Interreg-udvalget overvåger den korrekte gennemførelse af programmet og træffer beslutning om indkomne projektansøgninger. Programmidlerne, der anvendes til de dansk-tyske projekter, kommer fra EU hhv. fra projekterne selv i form af medfinansiering.

For at sikre en effektiv arbejdsgang er det primære ansvar for opgaverne placeret hos enten forvaltningsmyndigheden eller sekretariatet. Begge forvaltningsenheder hjælper hinanden ved løsningen af opgaverne og mødes regelmæssigt.

Interreg-sekretariat

Interreg-sekretariatet ligger mindre end 300 m fra grænseovergangen i Kruså og symboliserer dermed det grænseoverskridende samarbejde. Sekretariatet er synligt og let tilgængeligt for brugerne. Sekretariatet hører organisatorisk under Region Syddanmark. Sekretariatet er kontaktsted for potentielle projektaktører og projektpartnere.

icon-rechts-interreg

Forvaltningsmyndighed

Programmet forvaltes af forvaltningsmyndigheden, der ligger i Kiel og hører organisatorisk under Investitionsbank Schleswig-Holstein. Grundlæggende bærer forvaltningsmyndigheden det overordnede ansvar for den økonomiske og korrekte gennemførelse af programmet Interreg Deutschland-Danmark og skal sikre gennemførelsen af de fastlagte opgaver i programmet.

icon-rechts-interreg

Interreg-udvalg

Interreg-udvalget har til opgave at overvåge programmets korrekte gennemførelse og fremdriften i forhold til opnåelse af dets mål. Endvidere tager udvalget stilling til indkomne projektansøgninger.
Interreg-udvalget består af 34 medlemmer. Medlemmerne fordeler sig ligeligt på dansk og tysk side.

 

EU

Tilskuddet i Interreg Deutschland-Danmark kommer fra EU, nærmere bestemt fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).

Fonden har til formål at fremme den økonomiske og sociale samhørighed ved udligning af regionale skævheder mellem regionerne hhv. landene. Det territoriale sammenhold i den europæiske union skal på den måde styrkes.

 

Revisionsmyndigheden

Revisionsmyndigheden har sæde i Kiel, hvor arbejdet varetages af delstaten Slesvig-Holstens Ministerium for justits, kultur og Europa.

Her kontrollerer man, at programmets forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer korrekt, og man foretager stikprøver hos projekterne på grundlag af deres afholdte udgifter.