Hvad kan støttes?

Med det formål at videreudvikle den dansk-tyske region og nå de fastlagte mål har programpartnerne fastlagt fire prioriteter, som tematisk ramme for fremtidige projekter og deres aktiviteter. Interreg Deutschland-Danmark støtter projekter i følgende prioriteter.

For yderligere informationer kan du klikke på den prioritet, du interesserer dig for.

Baggrund for valg af prioriteter

I programmets forberedelsesfase blev programregionens styrkepositioner identificeret ved hjælp af en SWOT-analyse, der afdækkede programregionens styrker, svagheder samt muligheder og risici.

På baggrund af SWOT-analysen kan programområdets fælles hovedudfordringer opsummeres på følgende måde:

  • Forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal øges, især inden for områder med stor erhvervsmæssig betydning for regionen.
  • Forskningsresultater genereret i regionen skal kommercialiseres i højere grad.
  • Vækstpotentialet i erhvervslivet og regionens etablerede og potentielle klynger skal udnyttes bedre.
  • Regionens styrker inden for området Green Economy skal øges.
  • Eksisterende styrker indenfor bæredygtig turisme, kultur og oplevelsesøkonomi skal videreudvikles.
  • Barrierer for et grænseoverskridende arbejdsmarked skal fjernes, og der skal uddannes og rekrutteres mere kvalificeret arbejdskraft.
  • Den generelle grænseoverskridende mobilitet skal styrkes.
  • ”Sammenvoksningen” og synliggørelsen af den nye Interreg-region skal understøttes.
  • De forskellige ændringer inden for bl.a. velfærdsydelser og mangel på kvalificeret arbejdskraft, der opstår som følge af den demografiske udvikling, skal imødegås.

Dette er baggrunden for valg af de fire prioriteter, hvorunder Interreg-projekter kan gennemføres. Prioriteternes relevans for netop Interreg Deutschland-Danmark er endvidere blevet diskuteret af partnere og aktører fra hele programregionen på en konference i Kolding d. 12. december 2012.

Samlet set egner de valgte prioriteter sig til at imødegå en række af programregionens udfordringer og muligheder. Og samtidig udnytter man allerede eksisterende styrker i programregionen til fordel for virksomheder, institutioner og borgere i regionen.