loader image
Syv forskellige sejlbåde med blå himmel på vandet
Om os > Programorganer

Programmorganer

Forvaltningsmyndigheden og Interreg-sekretariatet danner tilsammen Interreg-administrationen og agerer som fælles administrativ enhed med ansvar for programmet Interreg Deutschland-Danmark. Interreg-udvalget overvåger den korrekte gennemførelse af programmet og træffer beslutning om indkomne projektansøgninger. Programmidlerne, der anvendes til de dansk-tyske projekter, kommer fra EU hhv. fra projekterne selv i form af medfinansiering. For at sikre en effektiv arbejdsgang er det primære ansvar for opgaverne placeret hos enten forvaltningsmyndigheden eller sekretariatet. Begge forvaltningsenheder hjælper hinanden ved løsningen af opgaverne og mødes regelmæssigt.


euro, tysk og dansk flag foran interreg-bygningen

Interreg-sekretariat

Interreg-sekretariatet ligger mindre end 300 m fra grænseovergangen i Kruså og symboliserer dermed det grænseoverskridende samarbejde. Sekretariatet er synligt og let tilgængeligt for brugerne. Sekretariatet hører organisatorisk under Region Syddanmark. Sekretariatet er kontaktsted for potentielle projektaktører og projektpartnere.

Sekretariatets medarbejdere informerer potentielle tilskudsmodtagere om støttemuligheder indenfor rammerne af Interreg-programmet og understøtter tilskudsmodtagere ved gennemførelsen af projektaktiviteter.
Sekretariatets medarbejdere vejleder danske og tyske aktører, vurderer projektideer og vejleder om tilpasning af ansøgninger. Opfølgning på projekter, servicebesøg og hjælp ved afslutning hører også med til sekretariatets arbejdsopgaver.
Sekretariatet er også ansvarligt for gennemførelsen af kommunikations- og offentlighedsarbejdet i overensstemmelse med programmets kommunikationsstrategi. Derudover understøtter sekretariatet forvaltningsmyndigheden ved gennemførelsen af den strategiske styring af programmet. Sekretariatets adresse og medarbejdernes kontaktinformationer finder du her.


Interreg-flag

Forvaltningsmyndighed

Programmet forvaltes af forvaltningsmyndigheden, der ligger i Kiel og hører organisatorisk under Investitionsbank Schleswig-Holstein. Grundlæggende bærer forvaltningsmyndigheden det overordnede ansvar for den økonomiske og korrekte gennemførelse af programmet Interreg Deutschland-Danmark og skal sikre gennemførelsen af de fastlagte opgaver i programmet.

Forvaltningsmyndigheden er endvidere ansvarlig for gennemførelse af den strategiske styring af programmet samt udarbejdelse og opdatering af relevante programdokumenter.

Den afsluttende legalitetskontrol af projektansøgninger og afsluttende kontrol af udbetalingsanmodninger samt udbetalinger til projektpartnere hører også til forvaltningsmyndighedens ansvarsområde. Derudover servicerer medarbejderne Interreg-udvalget og har kontakt til EU og andre nationale myndigheder. Forvaltningsmyndighedens adresse og medarbejdernes kontaktinformationer finder du her.


Mennesker i kontor

Interreg-udvalg

Interreg-udvalget har til opgave at overvåge programmets korrekte gennemførelse og fremdriften i forhold til opnåelse af dets mål. Endvidere tager udvalget stilling til indkomne projektansøgninger.
Interreg-udvalget består af 34 medlemmer. Medlemmerne fordeler sig ligeligt på dansk og tysk side.
Udvalget bliver forelagt eventuelle programændringer foreslået af forvaltningsmyndigheden og tager stilling hertil.

Udvalget kan ligeledes give anbefalinger, hvad angår gennemførelse af programmet.
Udvalget er sammensat af repræsentanter fra programpartnerne og repræsentanter fra følgende områder: erhvervsliv, forskning og uddannelse, miljø og arbejdsmarked, kommuner, fagforbund, mindretallene og nationale myndigheder.
Området ligestilling og programadministrationen er også repræsenteret. Ethvert medlem af Interreg-udvalget er stemmeberettiget. Udvalget træffer sine beslutninger efter konsensusprincippet. Interreg-udvalgets forretningsorden, udvalgets beslutninger og en medlemsliste finder du i oversigten til højre.


eu parlament

EU

Tilskuddet i Interreg Deutschland-Danmark kommer fra EU, nærmere bestemt fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Fonden har til formål at fremme den økonomiske og sociale samhørighed ved at fjerne ulighederne mellem regionerne. Det territoriale sammenhold i den europæiske union skal på den måde styrkes.

Fondens målsætning for støtteperioden 2014-2020 er at nå de mål, der er formuleret i Europa 2020-strategien. Europa 2020 er EU’s strategi for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst i Europa.

> Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)


Filer og mapper

Revisionsmyndigheden

Revisionsmyndigheden har sæde i Kiel, hvor arbejdet varetages af delstaten Slesvig-Holstens Ministerium for justits, kultur og Europa. Her kontrollerer man, at programmets forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer korrekt, og man foretager stikprøver hos projekterne på grundlag af deres afholdte udgifter.

Revisionsmyndigheden har formuleret en revisionsstrategi for gennemførelsen af programkontrollen. Revisionsstrategien definerer revisionsmetoden, proceduren for udvælgelse af stikprøver hos projekterne samt revisionsplanen for henholdsvis det aktuelle år og de følgende to år. Revisionsstrategien ajourføres årligt.
Revisionsmyndigheden understøttes af en revisorgruppe, som blandt andet består af en repræsentant både fra Danmark og fra Tyskland. Forvaltningsmyndigheden understøtter revisorgruppens arbejde.

Kontakt:

Leiter Europäische Prüfbehörde
Markus Stiegler
c/o Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein
Lorentzendamm 35
24103 Kiel

E-Mail: markus.stiegler@jumi.landsh.de
Telefon: 0431 988-2500