loader image
Projekte > LSBL2

LSBL2

Tilskud

878.481 €

Projektperiode

01.06.2016 – 31.05.2019

Leadpartner

Aalborg Universitet Esbjerg – Sektion for Energi Teknologi (AAU)

Projektbeskrivelse

Selvom biogassektorerne i den tyske og danske del af programområdet har udviklet sig forskelligt inden for de sidste årtier, står begge sektorer nu over de samme udfordringer: 1. Mangel på bæredygtige og billige biomasser, 2. Ineffektiv procesteknologi ved brug af sådanne typer biomasser, 3. Skæv koncentration af gødningsprodukter fra biogasproduktionen i forhold til landbrugsarealer, og 4. Begrænsede muligheder for at udnytte at biogas er en stabil og lagringsbar energikilde, som kan bruges når udbuddet af andre fornybare energikilder fluktuerer. Ved videreudvikling og materialisering af innovative processer og produkter på basis af resultaterne fra forgænger projektet (Large Scale Bioenergy Lab I), er målet med dette projekt at gøre biogassektoren økonomisk, økologisk og miljømæssig bæredygtig i forhold til disse udfordringer.

Eksempler på en holistisk og integreret biogassektor skal konkretiseres i programregionen til etablering af en solid bioenergiklynge inkl. bioraffinaderi ideer så programområdet kan blive en visionær og førende region indenfor denne styrkeposition. Effektivisering af procesteknologier som kan håndtere lignocellulose baserede restbiomasser (halm, naturplejegræs o.l.) vil mindske konkurrencen for brug af landbrugsjord til energiafgrøder. Optimerede gødningsprodukter, og håndtering deraf, vil gavne regionernes landmænd, og yderligere mindske udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet samt transportbelastningen. Et integreret bio-, vind, og solenergisystem vil gavne hele programregionens energisektor, da flaskehalsproblemer ved overbelastning af el-energinettet kan undgås. Et sådan system sikrer en stabil og lagringsbar forsyning af VE energi til regionerne.

Til forskel fra forgænger projektet, som hovedsageligt fokuserede på grænseoverskridende forskning og vidensdeling, skal dette projekt udvikle og integrere innovative løsninger i biogassektorens virksomheder og sætte fart under erfaringsdeling på tværs af virksomheder og grænser. Dette skal ske gennem to overordnede strategier: a) innovativ produkt- og procesudvikling og implementering mellem projektets parter og b) aktiv vidensdeling og networking via netværkspartnerne med henblik på at skabe basis for et cluster for bæredygtig biogasproduktion i programregionen. Diversiteten af biogassektorerne på begge sider af grænsen gør at kun en grænseoverskridende tilgang kan skabe det vidensgrundlag der er nødvendigt for at løse de fælles udfordringer.


Resultater

  • Etablering af en grænseoverskridende bioenergiklynge inkl. bioraffinaderi
  • Undersøgelse af muligheden for at bruge restprodukter til produktion af biogas

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samelde støtteberettigede udgifter
    1.464.135 Euro

Projektnavn

Large Scale Bioenergy Laboratory 2 (LSBL2)

Downloads

  • Er på vej…

Social Media

Leadpartner

Aalborg Universitet Esbjerg – Sektion for Energi Teknologi (AAU)
Niels Bohrsvej 8
6700 Esbjerg, DK
Homepage: esbjerg.aau.dk

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Fachhochschule Flensburg, Fachbereich für Maschinenbau, Verfahrenstechnik und maritime Technologie
North Tec Maschinenbau GmbH

Projektpartnere DK:
Roskilde Universitet (RUC)
Ribe Biogas A/S
Al-2 Agro A/S
Solrød Biogas A/S
Linkogas

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Industrie- und Handelskammer Flensburg
Watt 2.0 e.V.
ZVO Energie GmbH, Reimar von Wachholtz
Biogas Akademie Campus GmbH
Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Klimaschutz Schleswig-Holstein

Netværkspartnere DK:
Dansk Fagcenter for Biogas
Vejen Kommune
Køng/Lundby Biogas
AgroTech A/S

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >